תקנון

1. מבוא

 • האתר “ג’ונגל של מאיר ” או בשמו CO.IL, (להלן “האתר”) הינו בבעלות מאיר אלמליח, ע.מ XXXXX שכתובתו XXXX (להלן “ג’ונגל של מאיר או “חנות”) ומופעל על ידו או על ידי מפעיל שקיבל את ההרשאה והסמכות לשם כך (להלן “המפעיל” או “מנהל האתר).
 • האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.
 • בכל מקום בתקנון בו כתוב “האתר “ או “החנות” או ג’ונגל של מאיר הכוונה היא לרבות מפעילי ומנהלי האתר ו/או מועדון לקוחות ג’ונגל של מאיר וכל מי מטעמו.
 • תקנון זה, יחד עם מסמך “מדיניות הפרטיות” המצורף לו מסדירים את תנאי השימוש באתר (תקנון זה ומסמך “מדיניות הפרטיות” וכל המצורפים להם יקראו להלן ביחד ולחוד- “התקנון” או “תנאי השימוש“).
 • הצפייה והשימוש באתר כפופים לכל הוראות התקנון והדין. הגולש/ משתמש באתר (להלן – “המשתמש”) מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון (על צורפותיו) והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו.
 • הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות “המשתמשים” בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 • פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: “פעולה). הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן, ב“אתר”.
 • מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפיה ו/או שימוש באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 • לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכול בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18; במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, עליו ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (“ההורים“) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון, וכן לפקח על פעילות הקטינים, כדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
  • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
  • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 • הכניסה לאתר והשימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, הינם בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה וכל תנאי השימוש המפורטים באתר. כל משתמש רשאי לעשות שימוש באתר רק אם הסכים לכל האמור בתנאי השימוש והתקנון ואם אינו מסכים לכל הנ”ל עליו להימנע משימוש באתר. ויודגש, כל המשתמש באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד ג’יי בי ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות ג’יי בי ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 • מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.

2. תנאים כלליים

 • ג’ונגל של מאיר רשאי לעדכן ו/או לשנות את תנאי התקנון לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 • ג’ונגל של מאיר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 • מובהר כי ג’ונגל של מאיר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:
  • לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או במועדון לקוחות ג’ונגל של מאיר ו/או בכל חלק מהם בכל אופן שתבחר, לרבות התניית הצפייה ו/או השימוש כאמור בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל למשל מסירת פרטים מזהים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שתמצא לנכון. ככל שיתקיים הליך הרשמה במסגרתו מתקבל שם משתמש ו/או סיסמה לצורך השימוש באתר, על המשתמש לשמור אותם בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם ולהחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.
  • לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו וכן למחוק את תוכן האתר ו/או כל חלק מימנו.
  • להפסיק את הפעלת האתר ו/או מועדון לקוחות ג’ונגל של מאיר ו/או כל חלק מהם (בין באופן זמני ובין לצמיתות).
  • למנוע ממשתמשים את ההרשמה לאתר ו/או למועדון לקוחות ג’ונגל של מאיר (ככל שנדרש) ו/או השימוש באתר ו/או במועדון לקוחות ג’ונגל של מאיר ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם.
  • לערוך שינויים ו/או תיקונים במדיניות ותנאי מועדון הלקוחות של ג’ונגל של מאיר, לרבות במבצעים הנערכים, בהטבות הניתנות, בתנאי מימושן של ההטבות, אופן מימושן וכיו”ב. מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית לג’ונגל של מאיר בתקנון זה ו/או מכח הדין.
 • השימוש באתר לא יהיה למטרות מסחריות מכל סוג שהן, אלא יהיה שימוש אישי ובלעדי של המשתמש בלבד, והמשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.
 • כתנאי לשימוש באתר חלה על כל משתמש חובה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או אסורה על פי החוק ו/או עפ”י התנאים הכלולים בתנאי השימוש והתקנון. לפיכך, חל איסור מוחלט להשתמש באתר בכל צורה שעלולה להזיק ו/או לגרום לעומס יתר ו/או לשנות את האתר ו/או להתערב בתוכן ו/או בשימוש של כל גורם אחר באתר. כמו כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים אחרים ובעלי האתר או באי כוחם יפעלו בכל האמצעים האפשריים כדי להביא להפסקה מיידית של פעילות אסורה, כאמור לעיל.

3. תוכן האתר

 • האתר מכיל מידע ומספק שירותים הקשורים למוצרים ופעילותו של האתר ג’ונגל של מאיר ותחומים המשיקים/ קשורים לפעילות זו לרבות רכישה דרך האתר, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ג’ונגל של מאיר. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי האתר עשוי לכלול מידע משוער ו/או ציפיות עתידיות וכיו”ב וכי כל מידע כאמור אינו ודאי ותלוי במכלול רב של גורמים. מידע המוגש כשירות לציבור, כגון אך לא רק, סקרים, סטטיסטיקות, ניתוחים, הערכות, ו/או מחשבונים ועזרים אחרים, נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה, אין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת. לפיכך, אין להסתמך על מידע זה וג’ונגל של מאיר אינו יוצר כל מצג ו/או נושא באחריות כלשהי לגביו. מידע מקצועי הערכות ודעות, לרבות חוות דעת ו/או דעות של משפטנים, רואי חשבון, כלכלנים, אנליסטים, רופאים מכל סוג וכן דעות, תחזיות של פרשנים, פוליטיקאים, אסטרולוגים, וכיוצא בזאת, שיכללו באתר, ככל שיכללו, אינו תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו.
 • ג’ונגל של מאיר אינו נושא באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ו/או השימוש בו לרבות במסגרת החברות במועדון לקוחות ג’ונגל של מאיר והפעולות הנעשות בקשר עם כך. ג’ונגל של מאיר אינו נותן מצג כלשהו בקשר עם נכונות תוכן האתר ואין הוא או באי כוחו אחראים לנכונות ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו (לרבות מידע הכלול ב”תוכני גולשים”, כהגדרתם להלן, ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישורים אליהם, ככל שקיימים, וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו).
 • ג’ונגל של מאיר יהיה רשאי להפעיל ו/או לאפשר הכללת “תכני גולשים” באתר, כהגדרתם בסעיף 18 להלן (ראו פירוט בסעיפים 4.1 – 4.8 להלן). מבלי לגרוע מהוראות סעיף 3.2 לעיל מובהר כי ג’ונגל של מאיר אינו נושא באחריות כלשהי בקשר עם תכני גולשים אלה ויחולו עליהם הוראות סעיף 4 להלן.
 • ג’ונגל של מאיר יהיה רשאי לכלול במסגרת האתר ו/או לאפשר הכללתם של פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 3.2 לעיל מובהר כי ג’ונגל של מאיר אינו נושא באחריות כלשהי בקשר עם פרסומים ו/או קישורים אלה ויחולו עליהם הוראות סעיף 5 להלן.
 • האתר עשוי לכלול תכנים ונתונים פיננסיים שונים על ג’ונגל של מאיר, עסקיו וכו’ אולם מובהר ומודגש שתכנים אלה עשויים להיות לא מעודכנים ו/או מדויקים ולפיכך אין להסתמך עליהם וג’ונגל של מאיר אינו יוצר כל מצג ו/או נושא באחריות כלשהי לגביהם.
 • תשומת הלב כי האתר, לרבות המאמרים והכתבות שבו, עשוי לכלול מידע בעל אופי פרסומי.
 • מודגש שוב כי ג’ונגל של מאיר רשאי לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו בכל עת (ר’ סע’ 2.3.2 לעיל).

4. תוכן הגולשים (משתמשי האתר)

 • ג’ונגל של מאיר רשאי להפעיל במסגרת האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, אפיקי תקשורת שונים בהם יתאפשר למשתמשים להביע דעה ו/או להגיב ו/או לענות על שאלות וסקרים ו/או להציג שאלות ו/או להעלות ו/או לפרסם מידע וכן להשתתף בכל אופן שהוא בתוכן האתר (כגון במסגרת צ’אטים, בלוגים, פורומים וכיו”ב) (להלן – “תכני גולשים“). מובהר כי ג’ונגל של מאיר אינו מחויב בפרסום תכני גולשים באתר (בין בכלל ובין תכנים ספציפיים) וכי פרסומם ייעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של ג’ונגל של מאיר או בא כוחו, לרבות לעניין אופן הצגתם, מיקומם, משך הזמן בו יוצגו וכיו”ב.
 • מובהר כי ג’ונגל של מאיר אינו אחראי לכלול בתכני הגולשים (לרבות אמיתות, אמינותם, עדכנותם וכיו”ב) וכי האמור בהם אינו מבטא את עמדתו של ג’ונגל של מאיר. כן מובהר כי אין בפרסומם של תכני הגולשים במסגרת האתר ו/או באי פרסומם ו/או באי הסרתם מן האתר כדי להטיל על ג’ונגל של מאיר אחריות כלשהי בגינם.
 • ככל שייכללו באתר תכני גולשים, ג’ונגל של מאיר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול ו/או להסיר ו/או לשנות את תכני הגולשים או איזה חלק מהם (בין לפני פרסומם ובין לאחריו).
 • משתמש המעלה או מפרסם תוכן גולשים מטעמו לאתר בכל דרך שהיא (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני וכיו”ב) מצהיר כי הוא הבעלים של מלוא הזכויות בו ובתוכנו ובכל הצרופות מטעמו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו”ב) או שהוא מחזיק בהרשאה כדין מבעל הזכויות לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות, וכי אין בפרסום תוכן הגולשים מטעמו ו/או השימוש בו כדי להפר ו/או לפגוע בזכויות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי. משתמש כאמור מוותר על כל זכות שיש לו בתוכן הגולשים שהועלה/ הועבר מטעמו ומסכים לכך שג’ונגל של מאיר יהיה רשאי להשתמש בתוכן כאמור ובכל רעיון ו/או ידע ו/או מידע הכלול בו ו/או נובע ממנו בכל אופן שייבחר ולכל מטרה שהיא וכן להעתיקו, להפיצו ולפרסמו בכל אמצעי ובכל אופן שייבחר (בין בארץ בין בחו”ל), בין בעצמו ובין באמצעות הרשאה לאחרים, והכל מבלי הגבלה בזמן וללא תמורה.
 • ג’ונגל של מאיר יהיה רשאי לשמור ולהשתמש בכל מידע שנדרש על ידו ונמסר לו על ידי משתמשים באופן התואם את מדיניות הפרטיות שלו. כל מידע אחר שהועבר לג’ונגל של מאיר או הועלה לאתר (שלא עקב דרישת ג’ונגל של מאיר) ייחשב לבלתי חסוי וג’ונגל של מאיר יהיה רשאי לפרסמו או להשתמש בו בכל צורה אחרת (ר’ סעיף 4.4 לעיל).
 • ג’ונגל של מאיר נוקט באמצעי אבטחת מידע לאבטחת המידע הכלול באתר ו/או אשר הועבר במסגרתו אולם על אף האמור ייתכן כי יהיו כשלים באבטחת המידע הנ”ל (כגון יירוט, גישה בלתי מורשית וכו’). ג’ונגל של מאיר אינו מתחייב לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול באתר ו/או מידע שהועבר על ידי משתמשים במסגרת ו/או לצורך השימוש בו (כגון מידע הכלול בתכני גולשים, פרטי משתמשים שנמסרו במסגרת הליך הרשמה לאתר, ככל שיהיה וכיו”ב). בהעלאת תוכן גולשים לאתר על ידי משתמש ו/או מסירת מידע או נתונים כלשהם על ידו במסגרת השימוש באתר הוא מאשר כי האמור לעיל ידוע לו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי ג’ונגל של מאיר בגין האמור.
 • המשתמש מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות ו/או להציג באתר בכל דרך שהיא ובכל מסגרת שהיא כל מידע ו/או עמדה ו/או תוכנה ו/או תוכן כלשהו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו”ב) שהינו שקרי ו/או פוגעני ו/או מטעה ו/או מהווה פגיעה ברגשות הציבור או אמונותיו ו/או שיש בו או בפרסומו כדי להוות לשון הרע ו/או שהוא או פרסומו מנוגדים לדין ו/או מעודדים לפעול בניגוד לדין ו/או שלא ראוי לפרסמו מכל סיבה שהיא (כגון תוכן בעל אופי מיני, תוכן גזעני, דברי הסתה, איומים וכיו”ב) וכן שלא להעלות דברי פרסומת שאינם של ג’ונגל של מאיר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא להעלות לאתר כל מידע ו/או תוכנה ו/או תוכן שפרסומו על ידו מהווה הפרה של זכויות יוצרים או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי (לרבות הזכות לפרטיות). המשתמשים נושאים באחריות הבלעדית בגין תוכן שהועלה על ידם ו/או מטעמם לאתר.
 • למען הסר ספק מובהר כי המשתמשים אינם רשאים לעשות שימוש בתכני גולשים המפורסמים באתר, אף אם הם חשופים לצפייתם, אלא אם כן ניתנה הסכמת ג’ונגל של מאיר לכך מראש ובכתב.

5. קישורים ופרסומים באתר

 • האתר עשוי להכיל קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט לנוחות המשתמשים. מובהר כי ג’ונגל של מאיר אינו שולט או מפקח על התכנים באתרים הנ”ל ו/או על השימוש באותם אתרים (לרבות על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם) ולפיכך אין הוא נושא בכל אחריות בקשר עם התכנים ו/או השימוש באתרים הנ”ל. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת ג’ונגל של מאיר לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, נהלי הגנת הפרטיות שלהם ו/או כל היבט אחר בקשר עם האמור ואין היא מטילה על ג’ונגל של מאיר אחריות כלשהי בגינם. כמו כן, ג’ונגל של מאיר אינו מתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. ג’ונגל של מאיר רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים כאמור, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 • האתר עשוי להכיל פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים. מובהר כי ג’ונגל של מאיר אינו אחראי לפרסומים ו/או להצעות אלו והאחריות הבלעדית בגינם (לרבות בגין פרסום מטעה, מזיק וכיו”ב) חלה על המפרסמים והמציעים עצמם.

6. קישורים לאתר

 • אין לקשר בין האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו”ב).
 • אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר (“קישור עמוק”) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמא – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 • המשתמש מסכים כי ג’ונגל של מאיר רשאי להורות לו להסיר כל קישור לאתר לפי שיקול דעתו הבלעדי.

7. השימוש באתר

 • אין לעשות שימוש באתר למטרות מסחריות, אלא אם נתקבל אישור ג’ונגל של מאיר מראש ובכתב.
 • אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות (לרבות במסגרת העלאת תוכן גולשים באופן המנוגד להוראות תקנון זה).
 • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את תכני האתר ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם פורסמו.
 • אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר ו/או את תכניו ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).
 • אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם (לרבות שם האתר ו/או כתובת האינטרנט שלו) במסגרת אתר אינטרנט אחר (לרבות הצגת תכנים בתוך מסגרת – Frame.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר (לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו”ב) לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • אין להעלות תוכן גולשים לאתר בניגוד להוראות סעיף 4.7 לעיל.
 • אין לעשות קישור (“לינק”) לאתר בניגוד להוראות סעיפים 6.1 – 6.2 לעיל.
 • אין לפגוע בכל אופן שהוא בשימושם של משתמשים אחרים באתר (לרבות לצורך העלאת תכני גולשים).
 • אין לפגוע ו/או להפריע לשימוש באתר ו/או למידע המתפרסם באתר ו/או בשרתיו (כגון על ידי יירוט).
 • אין לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן באתר.
 • אין להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן (לרבות אלו של האתר עצמו) ו/או לסרוק פורטים ו/או להפיץ וירוס מחשב או כל תוכנה מזיקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או לעשות באתר שימוש שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע או לפגוע בשימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר ו/או לכל שימוש אחר שיש בו פגיעה באתר ו/או משתמשיו ו/או צדדים שלישיים כלשהם.
 • המשתמש, בעשותו כן, מסכים להוראות הכלולות בפרק זה לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להן ולכל הוראות התקנון ובהתאם לכל דין. מובהר כי ג’ונגל של מאיר רשאי למנוע באופן מיידי ממשתמש שיפר איזה מהוראות תקנון זה את השימוש באתר ולנקוט נגדו בכל סעד המוקנה לה מכח הדין (לרבות מסירת מידע רלבנטי לרשויות המוסמכות).

8. רכישות דרך האתר

 • התמונות והצילומים המופיעים באתר מיועדים להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים, הנובעים בעיקר ממגבלות טכניות, בין מראה הפריט בפועל לבין מראהו באתר. מובהר כי לג’ונגל של מאיר לא תהיה אחריות כלשהי בגין הבדלים כנ”ל. בכל מקרה, המשתמש מוזמן להתרשם מהפריט בפועל ובאופן מוחשי בחנות ג’ונגל של מאיר שפרטיה מופיעים באתר.
 • אין ג’ונגל של מאיר מתחייב כי כל פריט המופיע באתר ימצא בפועל במלאי. כמו כן, ג’ונגל של מאיר אינו מתחייב כי המחיר באתר יהיה זהה למחיר בחנות. הזמנת פריט באתר מבטלת כל טענה לגבי מבצעי מכירות, פרסומים שונים ומחירים אחרים שאינם באתר.
 • המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. יצוין, כי מחירים של מוצרים משומשים ו/או יד שניה אינם כוללים מע”מ.
 • ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.
  • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
  • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.
  • המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
  • המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.
 • בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש יידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז. פרטי, שם משפחה (שם ומס’ חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.
 • ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, לא יתאפשר לג’ונגל של מאיר להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לג’ונגל של מאיר בשל כך.
 • בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.
 • המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.
X נגישות
גלילה למעלה
אין מוצר בעגלה!
תמיכה בוואטסאפ